Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van  MENKO HOLDING B.V. , gevestigd te Oldenzaal  Deze versie is geldig vanaf 19 maart 2012.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www. mmobiel.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van  MENKO HOLDING B.V. , tenzij  MENKO HOLDING B.V.  zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door  MENKO HOLDING B.V. is geaccepteerd.

Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van  MENKO HOLDING B.V.  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.  MENKO HOLDING B.V.  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.  MENKO HOLDING B.V.  behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Betaling en levering
1. Voor alle bestellingen vragen wij een bijdrage in de verzendkosten, ook indien deze binnen Nederland geleverd worden. 
2. Voor bezorging van pakket bestellingen binnen Nederland brengen wij een vaste bijdrage in de verzendkosten van € 6,95 in rekening, ongeacht het aantal artikelen.
3. Voor bezorging buiten Nederland doch binnen Europa brengen wij een vaste bijdrage in de verzendkosten van € 11,95 in rekening, ongeacht het aantal artikelen.
4. Voor levering buiten Europa dient vooraf contact opgenomen te worden met  MENKO HOLDING B.V. , zodat afspraken over bezorgkosten en levertijd gemaakt kunnen worden.
5. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betalingen geschieden door middel van bankoverschrijving of direct online betalen door middel van Creditcard (Visa of Mastercard), PayPal of iDeal. Voor deze betalingen worden géén extra kosten berekend.
6. Zodra het verschuldigde bedrag door  MENKO HOLDING B.V.  ontvangen is, ontvang je binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
7. Zodra het verschuldigde bedrag door  MENKO HOLDING B.V.  ontvangen is, verzendt  MENKO HOLDING B.V.  de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen 1/2  werkdagen naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. 
8. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt  MENKO HOLDING B.V.  zo spoedig mogelijk contact op.
9. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
10. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken). 
Stuur hiervoor een e-mail of brief naar MENKO HOLDING B.V.  Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 4 Garantie en retournering
1.  MENKO HOLDING B.V.  garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en doet er alles aan om een perfect product te leveren. 
2. De klant dient onmiddellijk na levering te (doen) inspecteren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
3. Mocht het bestelde artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan deze dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling via de mail op de website dit aan  MENKO HOLDING B.V. doorgeven. 
4.  MENKO HOLDING B.V. zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan deze de bestelling, binnen 5 dagen na ontvangst, annuleren. Het aankoopbedrag zal binnen 30 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan de klant worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks). 
5. Voor door MENKO HOLDING B.V. geleverde artikelen geldt een garantietermijn van 6 maanden tenzij anders vermeld. Menko Holding voert geen reparaties uit, zij heeft alleen een loketfunctie.
6. Deze garantie vervalt wanneer zelf getracht is het gebrek te herstellen, de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, bij val-, klem- en/of waterschade, gebarsten/gebroken displays en bij onrechtmatig gebruik.

Artikel 5 Tevredenheidsgarantie en retournering
1. De klant mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen vijf werkdagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden door  MENKO HOLDING B.V.  een e-mailbericht te sturen via de e-mail op de website van  MENKO HOLDING B.V. .
2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking, labels, stickers, folie en niet gebruikt is.
3. De kosten voor retourzendingen komen altijd voor rekening van de klant.  MENKO HOLDING B.V.  zal binnen 30 werkdagen nadat een pakket in goede staat retour ontvangen is, het aankoopbedrag rechtstreeks op de bankrekening van de klant terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten en administratiekosten.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De producten die door  MENKO HOLDING B.V.  geleverd worden blijven eigendom van  MENKO HOLDING B.V. totdat de klant alle verplichtingen uit de met  MENKO HOLDING B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van  MENKO HOLDING B.V.  en van het personeel en de producten van  MENKO HOLDING B.V.  voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  MENKO HOLDING B.V.  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2.  MENKO HOLDING B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van  MENKO HOLDING B.V. .
3. Iedere aansprakelijkheid van  MENKO HOLDING B.V.  jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan  MENKO HOLDING B.V. verschuldigd is.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en  MENKO HOLDING B.V. , dan wel tussen  MENKO HOLDING B.V.  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en  MENKO HOLDING B.V. , is  MENKO HOLDING B.V.  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van  MENKO HOLDING B.V. 

Artikel 8 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MENKO HOLDING B.V.  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9 Privacy
1. Het privacybeleid van  MENKO HOLDING B.V.  staat op www.mmobiel.nl MENKO HOLDING B.V.  neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom 
1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij  MENKO HOLDING B.V. , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
2. Het is de klant verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van  MENKO HOLDING B.V. , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
3. Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
4. Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van  MENKO HOLDING B.V. of overeenkomsten die met MENKO HOLDING B.V. gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
1.  MENKO HOLDING B.V.  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06086538.
2. Op onze website vind je de adres, bank- en registratiegegevens van  MENKO HOLDING B.V. .
3. Deze Algemene informatie van  MENKO HOLDING B.V.  zijn gedeponeerd de Kamer van koophandel Enschede.

 

Zoeken

Toegevoegd aan uw winkelwagen
Aantal
Totaal:
Subtotaal:
Excl. verzendkosten 
Inclusief 21% BTW
Mijn winkelwagen
Toegevoegd aan je verlanglijstje
Excl. verzendkosten 
Mijn verlanglijstje

Join Our Mailing List